OCR Output

BISKOPAR 21

måladt af L. Pasch, är äfven stucket i koppar och återföljer den tryckta
likpredikan.

G. 11 sept. 1740 m. Elisabeth Margareta von Hermansson, dr af professor
J. Hermansson och Margareta Steuch. Hon afled i Upsala 11 mars 1773 under
en hemresa fran Stockholm till Hsand samt begrofs i Upsala domkyrka. Barnen
adlades under namn af von Kiörning 22 nov. 1751.

Barn:

Anna Margareta f. 1742, t 1746.

Georg von Kiérning, f. 1743, kommersread; + i Sthm */12 1792.

Johan Mathias, f. 1744, ts. a.

Olof, f. 1746, kadett vid kgl. Amiralitetet i Karlskrona; ¢ i Upsala 29/12
1760.

Inga Elisabeth, f. 1747, g. 1767 m. professor P. N. Christiernin i Upsala;
to 1817.

Johan, £. */1 1748 i Hsand; + 1753.

Carl Gustaf, f. 1750, ryttmästare vid lifregem. + ogift i Upsala 15/3 1781.

Johan Matthias, f. *°/7 1755, expeditionssekreterare, bodde pa Bjelkesta;
t 2/2 1832 pa Stora Barby.

Tr.: De diversa ratione justitie civitatibus inter se et privatis invicem observan¬
da. 1, 2 pres. EF. Alström och J. Hermansson Ups. 1730, 31. — Commentatio historico¬
theologica, qua nobilissima controversia de consecrationibus episcoporum Magne Bri¬
tanie recensetur et dijudicetur, pres. J. L. Moshemius. Helmstadt 1739 (pro theol,
doct. honoribus). — Riksens rätt såsom grunden och medlet til rikets välgång förestäld
af Ordspr. B 21:3... vid slutet af riksdagen den 14 dec. 1747. Sthm 4:0.

[Litt.: Likpred. af O. Sebrelius och parent. af O. Walanger; Rhyzelius, Episcopo¬
scopia 2.]

8. Dokt. Erik Hesselgren (1779—1803), f. 12 mars 1715 i Sthm,
fadern Ofverinspektor i Landtmiiterikontoret Brynolf Hesselgren, modern
Hedvig Christina Micrander, dotter till khden i Sala Erik Micrander och
salunda brorsdotter till Hsands stifts superintendent Julius Micrander.
Genom en falsk angifvelse blef fadern pa Trefaldighetsséndagen Ar 1716
fängslad och slagen i järn, såsom den där förrädiskt meddelat norrmännen
underrättelser om svenskarnes anstalter i kriget. I nära 3 års tid kvar¬
hölls han i fängelse, till dess hans fullkomliga oskyldighet genom en kom¬
mission uppdagades och han återinsattes i sitt ämbete. Såsom ett slags
upprättelse för oförskyldt lidande beviljade 1720 års riksdag honom och
hans hustru besittning och ränta på ett helt hemman i Edsala by i Sö¬
dermanland, hvarjämte kon. Fredrik 13 aug. 1720 tillade honom öfver¬
inspektorstitel." Sonen inskrefs 25 febr. 1730 vid Upsala universitet
såsom underårig, promoverades 1743 till filos. mag. med andra heders¬

1 Han begrofs 39/5 1734 i St. Jacobs kyrka i Sthm jämte de järnbojor, han burit i
fängelset.