OCR Output

BISKOPAR 19

uppflyttades till gymnasiet 1718, och efter att ha afslutat sin gymnasie¬
kurs 1 dec. 1720 med en latinsk oration de pace Danica, inskrefs han som
stud. i Upsala 3 febr. 1721. Sommaren 1723 blef han informator i Stock¬
holm för direktör Caméns söner och fick tillika anställning såsom notarie
vid stadens bokauktionsverk. En där anställd kassör, infödd fransos,
lärde honom tala franska och härigenom gjorde han sig kompetent till
erhållande af en plats såsom biträde i Fransk-lutherska kyrkan och sko¬
lan 1726 mot en årlig lön af 300 daler, hvartill följande år kom ett tillskott
å 180 daler. År 1729 utnämndes han till skolans rektor. Under tiden
medhann han äfven att fullfölja sina studier för filosofiska graden och
aflägga disputationsprofven i Upsala, där han 15 juni 1731 promov. till
fil. mag. primus bland 85 promovendi samt fick besvara magisterfragan.
Prastv. i Upsala 30 jan. 1732, blef han dagen därefter utn. till komminister
vid Fransk-lutherska församlingen. Med offentligt understöd anträdde
han sommaren 1734 en utländsk studieresa, besökte först en rad tyska
universiteter, begaf sig därefter i början af år 1737 till Frankrike och
England, återvände till Tyskland och stannade ett helt år vid univer¬
sitetet i Helmstadt, där han presiderade för en af honom författad lärd
afhandling samt kreerades till teologie doktor. Efter 5 ars frånvaro
återkom han i slutet af augusti månad 1739 till Stockholm och tillträdde
kyrkoherdebefattningen i Fransk-lutherska församlingen, hvarå han redan
13 nov. 1737 erhållit fullmakt. Khde i St. Jakob 1742 med tillträde 1744.
Uppförd å 1. rummet på förslaget till superintendent i Hsand, utnämndes
han härtill 10 mars 1746 samt tillträdde s. å, Han var en energisk stifts¬
chef och verkade framgångsrikt och myndigt genom vidsträckta visi¬
tationer ända upp till Torneå lappmarker.? Prästmöten höllos åren 1749,
55 och 64 i Piteå och åren 1750, 53, 58, 60 och 75 i Hsand. Icke mindre
än 18 kyrkor och 10 kapell blefvo under hans tid nybyggda, reparationer
oräknade.” Bevistade alla riksdagar mellan 1741 och 1772 och var un¬
der 1765—66 års riksdag medlem af sekreta utskottet. Vid riksdagen
1772 väckte prosten Högström i prästeståndet motion om, att Hsands
superintendentstitel matte utbytas mot biskopstitel. Den 27 maj be¬

+ Utförligare meddelanden om denna resa finnas i personalierna till O. SEBRELIUS?
likpredikan öfver biskop Kiörning, tr. i Ups. 1779, hvilken utgör viktigaste källan till ofvan¬
stående.

* Redan som khde i St. Jacob hade han varit medlem af direktionen öfver Lappmar¬
kens ecklesiastikverk, så att han vid sitt tillträde här redan var förtrogen med Lappmarkens
kyrkliga förhållanden; äfven under riksdagarne deltog han i direktionens öfverläggningar,
och vid 1756 års riksdag vann han offentligt erkännande för sin omsorg om lappmissionen.
(E. HALLER, Sv. Kyrkans mission i Lappmarken under Frihetstiden, Sthm 1896, s. 43, 44.)

? HÖLPHERS, Angermanl., s. 4.