OCR Output

18 BISKOPAR

mötena i Hsand 1729 och Piteå 1730, höll han dylika i Hsand 1733, 1735,
1738 och 1742 samt i Piteå 1734 och 1741. Han hade redan 1740 samman¬
kallat Västerbottens prästerskap till sistnämnda möte och äfven fullföljt
sin resa ända till Umeå, då på grund af den öfver hela orten härjande röd¬
soten sammankomsten måste uppskjutas till följande år. Superintendenten
Sternel var en utomordentligt trägen och vaksam man, och särskildt
intresse ägnade han lappmarken. En af de viktigaste tilldragelserna
under hans ämbetstid var ock år 1739, 12 jan., instiftandet af en kgl.
direktion, som skulle hafva öfverinseende öfver Lappmarkens ecklesiastika
verk, och hvilken ock i sin fortgång genom ekonomisk hjälp kraftigt kom
att understödja stiftschefens och konsistoriets bemödanden att höja den
andliga kulturnivån i denna hittills mindre väl lottade del af det vid¬
sträckta stiftet. I minnestalet, som hölls vid hans bår, skildras super¬
intendenten som en from och saktmodig, blödig och godhjärtad man
af kvickt, lätt och muntert lynne. Efter att med sin maka i sina sista
stunder ägnat sig åt stilla gudeliga betraktelser afled han 26 aug. 1744
och begrofs i Säbrå kyrka följande 16 okt. med likpredikan af prosten
And. Söderström i Tuna. Hans bild finnes stucken i koppar.!

G. 28/5 1702 på Gilberga gård m. Margareta Cederström, dotter af
biskopen i Västerås Carl Carlsson och Margareta Adlerberg. Hon åtföljde
sin man på ämbetsresor. Barnen blefvo af kon. Carl XII strax före hans

_ tag till Norge 24 sept. 1718 adlade med namnet Cedermark. Ätten ut¬
slocknade på svärdsidan redan 1764.

Barn: ;

Charlotta Catharinå, f. ?/3 1703, g. 1720 m. generalmajorn Christian Gjertta

Carl, £.: 17041 1705:

Carolus Nicolaus, f. 1706, I s. a.

Nils Magnus, f. #*/2 1708, v. haradshdfding, slut. hofrattsrad i Abo; t 1763.

Olaus, £.:2710, }.2717¬

Tr.: The christtrognas sannskyldige glidje [likpredikan 6fver prosten Abr, L.
Burman i Offerdal 14/1 1738] Ups. |

I Upsala univ.bibliotek förvaras åtskilliga handskrifter af superint. Sternel, så¬
som introduktionstalen, då khdarne A. Burman i Offerdai, A. Nenzén i Sunne, O. Floda¬
lin i Oviken 1738 och C. Solander i Piteå 1741 installerades.

[Litt.: Likpred. af A. Söderström; Wittingh, St. Jacobs minne; Anrep, Sv. adelns
ättartaflor.]

7. Dokt. Olof Kiörning (1746—78), f. 31 aug. 1704 i Attmar, där
fadern Göran Kiörning var komm. och v. pastor, modern Inga Hög, dot¬
ter till borgmästaren Carl Hög i Söderhamn. Sonen intogs i Hsands skola,

1 Inskrifterna på hans grafsten, som ock på hans epitafium i Säbrå kyrka äro aftryckta
hos Fr. L. WitriInGH St. Jacobs minne, 1771, S. 123-—125.