OCR Output

SUPERINTENDENTER i

kungligt resestipendium för att under 2 år å utrikes orter fullkomna sin
färdighet i franska språket i afsikt att framdeles kunna bestrida pastors¬
befattningen vid luthersk-fransyska kyrkan i Stockholm. Öfver Libeck
ställdes resan första året till åtskilliga tyska universitet, men i juli 1698
begaf han sig till Frankrike och vistades hufvudsakligen i Paris, där han
särskildt genom åhörande af tidens mest vältaliga predikanter sökte vinna
utbildning och lätthet att behandla språket. Själf predikade han äfven
på franska vid svenska legationen. Följande år vände han åter öfver
Holland, där han i Amsterdam sammanträffade med sin vän E. Benzelius
d. y. och sin broder Carl Sternel. Efter att i förbifarten ha besökt Köpen¬
hamn och bevistat pågående prästmötet i Lund, där biskop Matthias
Steuchius själf presiderade för synodalafhandlingen, återkom han till
Stockholm. Här tillträdde han nu rektoratet vid Luthersk-franska sko¬
lan, till hvilken tjänst han redan 10 dec. 1698 erhållit fullmakt. Utnämn¬
des dock kort därpå 16 juli 1700 till pastor i samma församling efter d:r
N. Bergius och tillträdde följande år, sedan han i Upsala aflagt pastoral¬
examen och i Strängnäs domkyrka därtill invigts af ärkebiskop E. Ben¬
zelius. Gencm kgl. fullmakt, dat. Timurtasch 3 mars 1715, utn. till khde
i S:t Jacobs och S:t Johannis församlingar i Stockholm, installerades
han härtill 3 maj s. å. Efter enhälligt val af stiftets prästerskap utn. till
superintendent i Hsand 22 febr. 1728, tilltr. i juli. Redan samma år
antradde han sin férsta visitationsresa till Lycksele lappmark. Pa Ater¬
vägen förrättade han själf khdevalet i Umeå efter prosten Grubb, enär
man befarade, att det ej kunde aflöpa så lugnt efter de starka slitningar,
som under föregående tiden ägt rum inom församlingen. I febr. 1729
höll han sitt första prästmöte i Hsand, där han bland annat varnade för
de Dippelska villfarelserna, som dock voro i stiftet alldeles okända, och
företog därefter på sommaren en 80 mils besvärlig visitationsresa till
Jämtland. År 1730 färdades han likaledes genom hela Västerbotten
ända till Öfver Torneå och Jockmock, en resa om 200 mil, höll härunder
prästmöte i Piteå och 14 katekesförhör samt inspekterade 3 skolor. Med
anledning häraf erhöll han för sitt ådagalagda nit ett kungligt handbref
med uttryck af nådigt välbehag. Utn. teologie doktor, promov. 23 febr.
1732 i Upsala, frånvarande på grund af sjukdom. Under nästan årliga
1esor hade han slutligen visiterat ett par omgångar öfver stiftet, dock
med undantag af Härjedalen, och mången gång varit i verklig lifsfara,
som t. ex. då under hans resa till Åsele lappmark isen på Ångermanälfven
brast och han med möda blef uppdragen. Utom de redan nämnda präst¬

å För sin befordran donerade han till Hsands gymn. bibliotek, i följd af 1724 års skol¬
lagsbetsämmelser, 7 tomer af Brentii Opera, värderade till 36 daler (Hdpr. ?/7 1728)

2 — 22108. Härnösands stifts herdaminnen.