OCR Output

16 SUPERINTENDENTER

Asp, till superintendent i Hsand 9 nov. 1723 och tillträdde sitt stift föl¬
jande år. Under den korta tid, han här kom att verka, hann han dock
att göra sig förtrogen med och ägna vård åt församlingar och skolor genom
sina visitationer. Två prästmöten medhunnos äfven, det ena i Hsand
1725, då han själf presiderade och det efter ryssarnes besök nybyggda
gymnasiehuset invigdes, det andra i Piteå i febr. 1726, på hvilket följde
visitationer i Västerbotten och lappmarken. Om hösten s. å. lydde han
kallelsen till den sammanträdande riksdagen 1 Sthm, men insjuknade
under det trägna arbetet och afled där 25 dec. 1726 samt jordfästes 4 jan.
följande år med likpredikan af khden Jöran Nordberg. Hans stoft fördes
till Norrköping och nedsattes i en graf i stadskyrkans döpelsekor. »Han
var på sin tid den ståtligaste prästen i Östergötland.»

G. 20/ 1 1693 i Sabra m. Elisabeth Steuch, superint. M. Steuchius dotter, som
afled i Upsala 3/6 1758 och begrofs i Domkyrkan.

Barn:

Matthias, f. 4/3 1696, förste teol. professor och domprost i Upsala, lärd
orientalist; I ?/; 1763.

Petrus, f£. !'/g 1703, fil. mag., utn. lektor i Hsand; + i Upsala 23/4 1725.

Margareta, f. °/s 1706, g. *4/6 1721 m. prof., sed. biskopen i Strängnäs Er.
Alstrin; + 3/s 1765.

Johan, {. 4/s 1708, hofqvartermastare, adlad von Asp 1758, agare af Sal¬
neke i Upland; 1 i Sthm 1779.

Carl, f. */12 1710, professor i Upsala, agare af Vittulsberg; ¢ 1/7 1782.

Dessutom 3 å 4 barn döda i Norrköping.

Tr.: Wåhrens ljuflighet [verser vid handelsmannen And. Wallins o. Cath. Pe¬
treas bröllop i Säbrå 1685]. Ups. fol. — Index cogitationum de adpetitu sensitivo,
pres. J. Bilberg. Holmixe 1688, — Agricola cordatus & in sago & in toga, pres. P.
Lagerlof. Ups. 1690. — Optimum in dubiis consilium [likpred. öfver Maria Tillman,
borgm., Dankwardts maka i Norrköping 1694]. Link. — Diss. synod. de magistratu
politico. Linc. 1705. — Gloriatio christiana [likpred. 6fver polit. borgm. Carl Johans¬
son i Norrköping 1708]. Sthm 1709. — Christophilia [likpred. 6fver fru Christina Spal¬
ding i Norrköping 1722]. Ups. 1724.

[Litt.: Likpredikan af J. Nordberg; Linköpings stift herdaminne af Håhl, Bd 2,
s. 11, af J. A. Westerlund och J. A. Setterdahl, Bd 3, s. 100.]

6. Dokt. Nicolaus Sternel (1728—44), f. 6 jan. 1667 i Botea, Anger¬
manland, dar fadern Nils Sternelius var prost och khde, modern Catharina
Burman, dotter till underlagmannen Carl Carlsson Burman. Han sändes
1676 till Hsands trivialskola, uppflyttades 1682 till gymnasiet och inskrefs,
aret efter faderns déd, ss. student vid Upsala universitet 17 juni 1685.
Här uppehöll han sig under egna studier omkring 12 år, de 4 sista tillika
såsom handledare åt kgl. rådet grefve Nils Gyldenstolpes söner Evert
och Carl Adolph. På ärkebiskop O. Svebilius” förord erhöll han 1697 ett