OCR Output

SUPERINTENDENTER I5

Barn:

Georg, f. i Getle *1/7 1686, teol. lektor i Hsand, teol. d:r i Wittenberg, biblio¬
tekarie vid Ups. univ., slutl. biskop i Goteborg; + 38/5 1760.

Cecilia Elisabeth,

Hedvig Eleonora, g. 1708 m. kamreraren i fortifikationskontoret Nils Ar¬
bin; + i barnsäng ?/s 1712.

Nils, begr. i Gefle, under en i kyrkan befintlig grafsten.

Ty.: Canon logicus: propter quod unumquodque tale est, illud magis est. pres.
P Aunvillius. Holmiz 1672. — De atmosphera. pres. M. Celsius, Ups. 1676. —
Christelig likpredikan [6fver dfversteléjt. G. von der Linde, begr. i Riddarholmskyrkan
16/, 1682]. Sthlm. — [6fver arklimast. P. Nielsson, begr. i S. Maria 17/6 1683] ib. —
[öfver direkt. Anders Holm, begr. i ElfCarlby °8/s 1685] ib. — [6fver hofapotekaren
D. Roberg, begr. i S. Jacob %/11 1692] ib. — [éfver hofrattspresidenten frih. L.
Flemingh, begr. i S. Jacob ™/9 1699]. — Ofverhofpredikant doct. Jéran Wallins
berättelse om Hans Högstsal. Kong. Majts sjukdom och död (i Stockholms Magazin
utg. af M. Swederus, 2, 1780, s. 669—679).

[Litt.: Likpredikan af Johan Omnberg. Munus parentale post exequias a J. Eu¬
vento. Sthm 1723. — Rhyzelius, Episcoposcopia; Westén, Sv. hofcleres. hist. 2; Upsala
arkest. herdaminne, 1; Biogr. lexikon.].

5. Mag. Petrus Asp (1724—26), f. 26 okt. 1667 pa Kungsgarden i
Bjertra, son af radmannen i Hsand Joh. Asp fran Aspby i Torsåker och
Catharina Margareta Damin, 1éjtnantsdotter fran Anklam i Pommern.
Modern ingick nytt aktenskap med prosten i Nora Jac. Abr. Eurenius i
hans 4:de gifte. Efter skolstudier i Hsands skola och gymn. stud. i Up¬
sala 5 juni 1684, promov. fil. mag. ro dec. 1691. Dessförinnan prästv.
och utn. till e. o. predikant vid kgl. gardet i Sthm. Under samma tid
uppvaktande vid kgl. hofvet, kom han genom sina predikogafvor och ett
vinnande sätt i särdeles gunst hos deras majestäter. Då hans egen re¬
gementspastor, utn. khden i Umeå, mag. Ol. Linnerius plötsligen före sitt
tillträde afled i Sthm 7 juni 1691, blef Petrus Asp redan följande dag,
8 juni, genom kgl. nåd utan vidare utnämnd till khde i Umeå, men fick
på liknande sätt utbyta detta pastorat mot khdebefattningen i Norr¬
köping 20 apr. 1692, 4 dagar efter inträffad ledighet. Att vid 25 års ålder
få mottaga en så kräfvande tjänst torde varit något ovanligt, men be¬
gåfvad med vaket förstånd och varmt intresse vann hån genom kloka
anordningar inom kort sina församlingsbors förtroende. Presiderade vid
stiftsmötet i Linköping 1705 och bevistade riksdagarne 1713 och 1720.
Under hans Norrköpingstid inföll ryssarnes sköfling, då de den 30 juli
1719 afbrände staden, hvarigenom hans viktigaste och angelägnaste om¬
sorger de följande åren riktades på kyrkornas upprättande. Sålunda
kunde såväl lands- som stadskyrkan efter nödigt iståndsättande inom kort
tagas i bruk. Vid valet efter biskop Wallin uppförd i 2:dra rummet, utn.