OCR Output

4

tingslags Ägodelningsrätt till efterrättelse fastställd, har beträf¬
fande ståndskogslikviden blifvit bestämdt, att densamma skall
beräknas 1 penningar, men utgå i träd efter öfverenskomna värden,
att afverkas och afhämtas senast inom fem år härefter, samt
likviden därefter så verkställts, att delägarne berättigats afverka
till följande värden;

I. Växande skog: Sandviks Ångsågs Aktiebolag, litt. B, för
8,918 kronor 62 öre å samma bolags fäsolott litt. £, Johan Olofs¬
son, litt (Co för 1185 kronor 82 öre å nämnda bolags ägolott
fit. AA. och för 885 kronor 49 öre å Elias Lindgrens ägolott ot
G, Alma : Karolina Olofsson, litt. D, för 2,442 kronor "38 öre å
Elias Lindgrens ägolott litt. G samt Sven Assar Olofsson, litt.
ET: för 1010 Kronor 67 öre å Elias Lindgrens ägolott litt. G och
för 2 465 ikronor (i öre 4 Olof Olof tons asolott lärt

II. Torrskog: Sandviks Ångsågs Aktiebolag, litt. EB för 89
kronor 9 öre å samma bolags acolott lätt. A och för 60 kronor
96 öre å Olof Olofssons äsolott. litt HB Johan Olofsson, litt .C,
för 6 kronor: 78 öre å Olof Olofssons ägolott litt Alma Karo¬
lina Olofsson, litt. D, för 48 kronor 13 öre å Olof Olofssons
ägolott litt. E samt Sven Assar Olofsson, litt. F, för 8 kronor
82 öre å Olof Olofssons ägolott litt. E och för 41 kronor 52 öre
å Elias Lindgrens ägolott litt. G.

Tingsstället i Lycksele den 15 September 1906.
Birger Malmström

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 211. Till kännedom intages följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till Johannisbergs, Rengårds,
Lotträsks, Östra Lotträsks och Asplunds skifteslag 1 Sorsele
socken, hvilket skifte denna dag blifvit af kd lappmarks
tingslags Ägodelningsrätt faststalldt, har beträffande ståndskogs¬
likviden blifvit bestämdt, att densamma skall beräknas 1 penningar,
men utgå i träd efter öfverenskomna värden, att afverkas inom
tre år efter trädens utstämpling, hvarefter likviden så verkställts,