OCR Output

I4 SUPERINTENDENTER

II aug. 1722 aflat till biskopen, heter det: »som Consist. tid efter annan
fornummit sig vid presternas examen blifva forbigangit, hvarigenom Con¬
sist. finner sig wara kommit i féracht sa hos andeliga som wiarldzliga,
ty anhaller Consist. 6dmjukast at hégw. her Presul i anledning af kyrkio¬
lagen tackes bibehalla Consist. vid den heder-och respect, som K. M:jt
det allernådigst förundt, i synnerhet som så många ordineras till prester
in loco utan at ett enda ord tala med Consistorio och där sin begäran an¬
mäla, än mindre examineras ... samt och att stiftet ej måtte upfyllas
med så många opröfvade och ovärdige prester, hvarigenom heela ståndet
kommer at lijda och blifver der pa i alla lag tadlat, besynnerl. hogw. hr
Presul och Consistorium fast beklagel: till ingen heder. Här jemte be¬
gäres äfven ödmiukast at inga måtte förordnas til Pastores eller föreslås
hos H. K. Mj:t till något pastorat, hwilcka eij äro graduerade förr än de
wederbörlig examen i Consistorio undergådt hafva.» Detta var naturligen
för biskopen bittert att höra på gamla dagar, han, som med heder styrt
sitt stift. ' Ett visst berättigande låg dock i anmärkningarne, enär han
under sina visitationer prästvigt några teologie studerande, för att be¬
spara dem en kostsam resa till Hsand, och äfven vid ett tillfälle utnämnt
en komminister, som blifvit underkänd i pastoralexamen, till pastor,
utan förnyad pröfning i konsistoriet. Så mycket bittrare som biskopen
kort förut förlorat sin maka och sett sin prästgård gå upp i lågor genom
ryssarnes framfart och själf under sin flykt till Stigsjöfjällen undan fien¬
dens efterspaningar ådragit sig sjukdom.! Nu var han gammal och hans
son, teol. lektorn, som kunnat bistå honom, var borta i främmande land.
Trots sin chalsa och allas afrådan hade han hållit ett prästmöte i
Luleå den 27 och 28 juni 1722? med åtföljande visitationer, men sjuk¬
domen förvärrades efter hemkomsten. Till den sammankallade riks¬
dagen vågade han sig icke, men höll sitt sista prästmöte i Hernösand i
febr. 1723, och företog därefter en visitation i Medelpad. Hans förhopp¬
ning att få återse sin son, som hemväntades från utlandet, gick ej i full¬
bordan, och han afled 8 juli 1723, något öfver 79 år gammal. Begrofs
med likpredikan af prosten i Nordingrå Johan Omnberg 27 aug. och hed¬
rades med en latinsk parentation i Säbrå följande dag af lektor Jöns Eu¬
renius. Hade bevistat riksdagarne åren 1689, 1710, 1713, 1719 och 1720
men synes mera sällan ha yttrat sig.

G. 2/5 1680 m. Ingrid Gadd, dotter till komm. i Örebro Brynolf Gadd;

+ ”/s 1721. Hennes lik stod ännu på bår, då ryssarne vid sitt infall uppbrände
Säbrå prästgård, hvarvid den dödas kvarlefvor äfven blefvo lågornas rof.

1 Hans förlust å egendom genom ryssarne uppskattades till 14000 daler.
2 Piteå stad, som 'eljest plägat vara prästmötesort för stiftets nordliga del, var härjad

af ryssarna.