OCR Output

SUPERINTENDENTER TA

1685, därtill insatt 1 aug. 1686, 2:de teol. prof. och pastcr i Waksala 30
juni 1688. Universitetets rektor ht. 1685 och vt. 1692 samt inspektor
för Uplands och Roslags nation. Teol. dokt. 23 febr. 1693. Under de
vid Akademien pågående striderna mot Cartesianismen, stod han troget
vid sidan af dess hatskaste bekampare domprosten H. Schiitz. Micrander
var ock den, som 30 sept. 1693 héll parentationen 6fver denne sin aflidne
ambetsbroder. Utn. superintendent 30 jan. 1694 öfver Hernösands stift, in¬
vigdes han därtill 12 juni 1695 i Upsala domkyrka på samma gång som sin
företrädare till biskop i Lund. TI febr. 1696 höll han prästmöte i Hsand
och följande år i Piteå, då han anställde visitationer i Västerbotten. Sam¬
ma år bevistade han riksdagen i Sthm. Under hans superintendentår
var landet rätt mycket plågadt af missväxt och dyr tid, förutom de tyn¬
gande krigsbördorna. Hans ekonomiska ställning synes på grund häraf
ej varit synnerligen lysande. Han ägde emellertid kvar ett hemman
Åhrsta i Waksala och en gård i Upsala, som blef illa ramponerad vid en
öfversvämning af Fyrisån 1697. Han var en lärd, samvetsgrann och
nitisk man, som höll på yttre dekorum. Vid ett tillfälle fann han det
oanständigt att en prästman infinner sig i konsistoriet utan prästkappa.
Äfven prisas han såsom en utmärkt grekisk versifikatör. Han afled 2
mars 1702 i Säbrå och jordfästes af prosten i Själevad Haquin Bolin, per¬
sonalierna upplästes af konsist. not. Jöns O. Huss. Hans lik fördes till
Waksala kyrka, där hans änka lät utmärka hans lägerstad med en grafsten.
G. 1674 m. Anna Halenia, dr till khdn i Wäddö Joh. Halenius och Elsa
Enstadia. Såsom änka flyttade hon till Åhrsta hemmanet i Waksala, där hon
afled 24 febr. 1717.
Barn:
Erik, sac. min. adj.
Petrus, löjtnant vid artilleriet.
Julius, tvillingbror till föreg., löjtn. i fortifikationen 1708, t 1710.
Anna, g. "122 1717 m. regem.pastor vid Uplands dragoner Petrus Klef¬
berg, sist khde i Rödön, Jämtl.
Elsa, vigd i Rödö prästgård "/1 1726 m. ryttmästaren Lennart Svede.
Benedikta.
Christina Margareta, + ogift 2/1 1717 på Åhrsta, kort före modern.

Tr.: Vita Tarquini Superbi (Exercit. polit. in T. Livium Patavinum, 7) pres.
J. Scheffer Ups. 1665. — De educatione liberorum, pres. S. Skunk, ib. 1668. — Gre¬
kisk vers, bland annat vid prof J. Schefferi begrafning (i Memorize J. Schefferi Argent.
29/5 1679.
Under sin professorstid presiderade han för 43 disputationer och utgaf 15 akade¬
miska program (Lidén, Catal. disp. 1, E. Meyer, Progr.).
[Litt.: Rhyzelius, Episcoposcopia; Upsala arkestifts herdaminne; Upplands forn¬
minnesf6ren. tidskrift Bd 1:h. 5, s. 71.]

1 Hdpr. 13/9 1695.