OCR Output

IO SUPERINTENDENTER

10 barn kommo följande till äldre år och adlades ??/5 1719 under namnet Steuch.
Släkten lefver än.

Barn:
Jöns, f. i Hsand 3/1 1676, efterträdde sin fader som ärkebisköp, + **/6 1742
i Upsala.
Elisabeth, f. ?/12 77 i Upsala, g. m. superintendenten P. Asp i Hsand, se
nedan.

Birgitta, f. ”/, 79, g. 1696 m. prof., sederm. domprosten i Linköping Tho¬
mas Ihre; + 2/4 1710.

Matthias, £. 1/11 81, protokollsekreterare i kgl. Senaten!; + °/s 1704, begr.
i Lunds domkyrka.

Anna, f. 18/7 84 i Hsand, g. 1) 1699 m. biskop Bonde Humerus i Lund;
2) m. landshéfdingen och kammarradet Jonas Wulfenstierna; t 4/10 1737:

Elof, f. “/9 87, professor i matematik i Lund och Upsala; tit. kommerse¬
rad; t !/e 1772 i Oby i Småland.

Maria, 1. 4/5 80, g. 1706 m. biskop N. Barchius i Västerås; + 6/4 1719.

Margareta, f. i Lund 2/3 96, g. m. prof. Joh. Hermansson i Lund; ¢ 7/12
1770.

| Tr.: Vita Servii Tullii (Exercit. polit. in Titum Livium. 6), pres. J. Scheffer. Ups.
1663. — Prima nature, ex. occas. verb. Cic. in Officiis 1, c: 4 breviter declarata, pres.
S. SRunk, ib. 1668. — Under hans presidium utkommo 46 akad. afhandl. i Upsala 1669—
83, och han utgaf 7 akad. rektorsprogram i Upsala, 2 program som prokansler i Lund.
— The christtrognas kamp och lopp [likpred. öfver lagman J. Cedercrantz 1700]. — En
christelig lijkpredikan [6fver prosten S. Luneus]. Lund 1718. — The christnas mödo¬
samma vandring [likpred. öfver kon. Carl XII. 1719]. Ups. 1721 fol. — The ratfer¬
digas frid och hvila [likpred. 6fver domprosten L. Molin, 1723].

[Litt.: Likpred. och personalier af J. A. Nordberg (med portrattgravyr). O. Cel¬
situs, Oratio parentalis ... M. Steuchii. Ups. 1730; Rhyzelius, Episcop. sviog.; Lidén,
Cat. disp., (Fant och Lastbom), Ups. Stifts herdam. 1; S. Cawallin, Lunds st. herdam.
1, Nord. familjeb.; Biogr. lexicon. 15.]

3. Dokt. Julius Micrander (1695—1702), f. 25 dec. 1640, sanno¬
likt i Tierp, dar fadern, sedermera khden i Roslags-Bro Erik Micrander,
vid denna tid var adjunkt; modern Benedikta Ersdotter. Inskrefs under¬
årig i Ups. univ. studentmatrikel i juli 1650. Promov. fil. mag. 10 dec.
1668, adjunkt i filosofiska fakulteten och akad. sekreterare 1669. Åter¬
kommen från en utrikes resa blef han med bibehållande af sekreterare¬
befattningen utn. till e. o. professor i grekiska 8 apr. 1676 och installerad
20 juni s. å. Utn. till ordin. professor i samma ämne 1677, tillträdde han
ämbetet 24 sept. 1678. Fjärde teol. professor och khde i Börje 16 sept.

fader 2 dubbla dukater med orden »Mera har jag ej att gifva dig utom den största gåfvan
Guds välsignelse», De förvarades i släkten. (Upplysn. rör. Finlands kyrkohist. 2:s. 122,
4: s. 76.)

1 Han adlades för sin egen person kort före sin död.