OCR Output

SUPERINTENDENTER 7

Till sin församlingskyrka i Säbrå skänkte han en förgyld kalk af silfver
och en silfverkanna med sitt och hvardera hustruns namn. Något porträtt
af superintendenten Petrus Steuchius synes ej bevarats.

G. 1) 2/9 1635 m. Brita Ilsbodina, dotter till prosten i Jader Matthias IIs¬
bodinus;
2) 1655 m. Elisabeth Johansdotter Bruggman, änka efter guldsmeden Sven
Trast. ;

Barn (alla i förra giftet):

Anna, f. 1636, g. m. lektorn, sedermera prosten i Piteå Ol. Graan; + 1662.

Margareta, £. 1638, g. m. lektorn, sedermera prosten i Brunflo Jakob Holst.

Brita, {. 1640, g. m. lektorn, sedermera prosten Jakob Eurenius i Nora;
1 1664.

Christina, f. 1642, g. m. lektorn, sist prosten i Luleå Nils Plantin och hans
efterträdare därstäd. prosten Esaias Graan; t i Sollefteå 1718.

Erik, f. 1643, khde i Offerdal; + 1671.

Matthias, £. 1644, faderns efterträdare, sist ärkebiskop i Uppsala; se nedan.

Johannes, f. 1646 och Petrus, f. 1648, förmodligen döda som barn.

Tr.: Latinsk lyckoénskningsvers (i E. Thunii Oratio de invidia Ups. 1631). De
libero hominis arbitrio, pres. J. Bringius Ups. 1632 (grad. disp.) — Suspirium spons#
Christi [likpred. öfver hustru Britha Renhultsdotter begr. i Walby }8/s 1643] Sthm 1644.
— De peccato in genere et specie. Stregn. 1644 (synodaldisp.) — Lat. lyckénskan till
Steph. Gallius i hans predikan St. Clara minne. Sthm 1645. — Tristis nuntius [likpred.
öfver lektorn i Hsand J. Vibonii hustru Brita Bozea + !°/1 1662] Ups. s. 4. — Cordis
Davidici anatomia [likpred. 6fver prosten N. Bozeus’ hustru Christ. Christiernsdotter
+ 1667] Sthm 1668. — Currus & auriga Israelis [likpred. 6fver khden i Tuna O. Lidmans
hustru Karin Bozea {+ 1668] ib. s. 4. — Victoria verbi et ministrorum ejus [likpred.
öfver prosten N. Bozeus i Nordingrå] Sthm 1765.

[Litt.: A. Rhyzelius, Episcoposcopia sviogothica, 2. s. 111—12; Westén, Sv. hof¬
cleresiets historia, I. s. 644; Strengnäs stifts herdaminne af K. A. Hagström, 1. s. 294.]

2. Dokt. Matthias Steuchius (1683—95), f. pa Fogdén' 26 okt.
1644, son af företrädaren. Intogs i Hsands skola 1650, men åtnjöt sam¬
tidigt handledning af informatorer i föräldrahemmet. Tillika med sin
äldre broder Erik inskrefs han 20 okt. 1658 vid Upsala universitet. Efter
grundliga filosofiska och teologiska studier och aflagda disputationsprof
promoverad ro dec. 1668 till fil. mag. med 2:dra hedersrummet. Efter
att presiderat för ytterligare en afhandling, anträdde han sommaren 1669
en resa till utländska universitet, hvarunder han särskildt i Helmstadt,
Wittenberg och Leipzig, dröjde någon längre tid och genom åhörande
af många berömda lärares föreläsningar och i deras umgänge vann riklig
näring för sitt spekulativa och kritiska sinne. Härefter drog han till

1 Enligt personalierna i J. NorpBERG’s likpredikan. I senare biografier uppges han va¬
rit fodd i Sthm,