OCR Output

3

inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i
valet af förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen 1 Vän¬
näs distrikt, att hit insända bevis om denna kungörelses upplä¬
sande i sagde sockens kyrka.

N:o 208. Till syssloman för Umeå älfs flottningsförening
under innevarande år har, enligt hit inkommet meddelande, ut¬
setts Hof-Rätts e. o. Notarien Bertil Magnét.

Uppläses i kyrkorna inom Åselé tingslag.

N:o 209. Författningsenligt intages följande
»Kungoörelse.

Å offentlig auktion, som förrättas å tingshuset vid Åsele
kyrka Lördagen den 8 nästa December kl. 10 f£. m., kommer i
den ordning, som om utmätt fast egendom finnes ilag stadgadt,
att försäljas A. P. Karlsson-Edvalls för skuld utmätta fasta egen¬
dom iu. Mtl kronoskatte N:o 1 Löfsjö i Dorotea socken, med
dess andel efter skatt uti de å hela hemmanet ”/,, mtl Löfsjö upp¬
förda åbyggnader, hvilka bestå af två mangårdsbyggnader, en
ladugårdsbyggnad, en matbod, hemlighus och jordkällare i bruk¬
bart skick, samt en mangårdsbyggning, en ladugårdsbyggning och
ett stall i förfallet skick.

Utmätta hemmansdelen är saluvärderad till 150 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele, i Kronofogdekontoret, den 15 Oktober 1906.
Nils Kruse.»

N:o 210. På begäran intages följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till Tannsele by i Lycksele
socken, hvilket skifte denna dag blifvit af Lycksele lappmarks