OCR Output

1. Mag. Petrus Steuchius (1647—83), var född 8 maj 1605 pa
skattegården Speteby i Lerbo socken i Södermanland. Fadern härads¬
fogden Erik Pedersson Stök hade tidigare kämpat såsom höfvitsman för
en fennika knektar under hertig Carl vid Stångebro och i Lifland, där han
blef skadad i högra armen, modern Maria Nilsdotter var borgardotter
från Nyköping. År 1615 sändes sonen till Nyköpings skola och anförtrod¬
des 1 morfaderns Nils Borgares 'vård. Vid 15 år intogs han i Strängnäs
katedralskola, fullbordade här sina skolstudier och inskrefs som student
i Upsala 18 aug. 1624. Blef efter raskt bedrifna teologiska och filoso¬
fiska studier prästvigd i Strängnäs af biskop L. Paulinus 14 okt. 1629,
men återvände till Upsala för att aflägga återstående prof för filosofiska
graden samt promoverades till fil. magister 1632. Följande år utn. till
lektor i fysik vid Strängnäs gymnasium, men då tjänsten ej skulle till¬
trädas förrän år 1635, begaf han sig på en resa till Tyskland för att vid
universiteten i Rostock och Wittenberg fullkomna sin lärda bildning.
Tillträdde 3 sept. 1635 sitt lektorat med ett introduktionstal »De dignitate
physices» och bekladde löpande året 1637 rektoratet vid gymnasiet. Ar
1638 befordrad till teologie lektor och prebende-pastor i Fogdö och Helgaré
församlingar och till kontraktsprost 1639. Vid prästmötet i Strängnäs
1644 presiderade han för synodalafhandlingen »De peccato in genere et
specie». Disputationsakten hedrades af drottning Christinas egen när¬
varo, och det är mer än troligt, att den framstående lärdom och skicklig¬
het, Steuchius vid detta tillfälle ådagalade, gaf drottningen anledning att
jultiden samma år utnämna honom till sin hofpredikant. Han fick ock
härmed, genom ett senare medgifvande, förena sin förra khdebefattning
å Fogdön. Såsom hofpredikant gjorde han sig synnerligen omtyckt, och
då frågan om superintendenturen öfver Hernösands nya stift kom före
i riksrådet, föreslog drottningen själf honom såsom lämplig till denna
tjänst, hvarå han erhöll fullmakt 3 juni 1647 och enligt särskild skrifvelse
skulle tillträda 14 sept. s. å. I fullmakten! föreskrefs, att han skulle hafva

' Afskrift hos GUNTHER (UB. W. 913).