OCR Output

Bib.

DN

DRA

DS

Eckles. bost.

GLA

Hda
Hdmh
Hdpr
Hsand
HSM

HST
Jdb
JET
KA
ka
KB
kb
KGR
khde
komm.
kr
Ldb
Mdb

RA
SD
SHT
spl

Använda férkortningstecken.

Biberg, Herndsands stifts historia och herdaminnen 1—3.

Diplomatarium Norvegicum.

Danska riksarkivet.

Diplomatarium Svecanum.

Redogörelse för de ecklesiastika bostallena.

2. Västernorrlands län, utg. af G. Thulin 1906.

3. Jämtlands län utg. af dens. 1909.

4. Västerbottens och Norrbottens län utarb. af G. Hedin och H. Skoglund 1915.

Gynther, Hernösands stifts historia och herdaminne (handskr. i Upsala Univ.
bibl. W 913—918). .

Gefleborgs läns arkiv (förvaradt i Upsala landsarkiv).

I. Grape, Minne af presterskapet i Lappmarksförsamlingarne. Umeå 1853.

Hernösands domkapitels arkiv.

Hernösands domkapitels manualhandlingar (särskildt 2ne fasciklar före 1701).

Hernösands domkapitels protokoll.

Hernösand.

Hernösands stifts matriklar (utkomna åren 1807, 1818, 1830, 1845, 1866, med
tillägg, 1874, 1882 och 1896).

Hernösands stifts tidningar 1815—1835. 4:0; 1867—69, 1872—73, 1890. 8:0.

Jämtlands härads domböcker (i Riksarkivet).

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift.

Kammararkivet.

kyrkoarkiv.

Kungl. Biblioteket i Stockholm.

kyrkobok.

kon. Gustaf I:s registratur.

kyrkoherde.

komminister.

kyrkoräkenskaper.

Lappmarkernas domböcker.

Medelpads härads domböcker.

Nordinska handskriftsamlingen (i Upsala Univ. bibliotek).

Palmsköldska samlingen (därstädes).

Riksarkivet i Stockholm.

Svenskt Diplomatarium (serien från 1401).

Svensk historisk tidskrift.

spannmål.