OCR Output

2

närmare angifven plats i närheten af Holmsunds ångsåg i Umeå
socken få anlägga fabrik för tillverkning af eldfarliga oljor jämte
magasin för förvaring af 75,000 liter dylika oljor, varder, jäm¬
ligt 5 $$ i Kungl. Förordningen angående eldfarliga oljor och
vissa andra därmed jämförliga vätskor den 26 November 1875,
den, som emot ansökningen har något att erinra, härmed före¬
lagdt, att, vid förlust af rättighet att vidare i frågan höras, därom
till Konungens Befallningshafvande ingifva skriftlig anmälan
inom åtta dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Umeå soc¬
kens och Holmsunds kapellförsamlings kyrkor uppläst; skolande
länsmannen i Umeå norra distrikt hitsända bevis om kungörel¬
sens uppläsande i ofvannämnda kyrkor.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 206. Jämlikt 16 8 i Kungl. Flottningsstadgan var¬
der okände ägaren till 1,013 stycken dels omärkta och otydligt
märkta, dels ock med två eller flera olika märken försedda såg¬
timmer och sparrar, som vid årets flottningar i Skellefteå älf
tilivaratagits, härigenom förelagdt, att inom trettio dagar häref¬
ter hos örensens Befallningshafvande i länet sig anmäla, vid
äfventyr, om det försummas, att det sålunda tillvaratagna vir¬
ket eljest säljes; åliggande det Magistraten i Umeå och Skellef¬
teå samt kronolänsmännen i länet att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i vederbörliga kyrkor.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:o 207. Karl Fredriksson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för kommissionslandtmätaren Axel Sandqvist att för¬
rätta rågångsutstakning å inägorna till sitt och Johan Forsmarks
hemman samt tvänne samfälligheter vid Grytbäcken, allt i Sun¬
Hanna Hy I Vännas socken; och Varder; jämlikt 13 8 i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
riga vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom före¬
lagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Vännäs sockens kyrka uppläst, hit