OCR Output

FÖRORD TX

radt exemplar af Grapes herdaminne. Om Gynther haft for afsikt att
sjalf publicera dessa samlingar, hvilket ar mig obekant, kom den ej till
utförande. Efter hans död såldes ifrågavarande volymer jämte hans
öfriga värdefulla manuskript och böcker på bokauktion i Stockholm i
jan. 1874 och inropades af garfvareålderman Jacob Westin samt kommo
med dennes stora donation till Upsala Universitetsbibliotek, i hvars hand¬
skriftsamling de nu återfinnas under signeringen W 913—919.

. Under åren 1876—77 utkommo trenne delar af Hernésands stifts
historia och herdaminne’, utg. af f. d. pastorsadj. JACOB FREDRIK BIBERG
(t i Hernésand 1890), en sonson till ofvannämnde lektor Isak Biberg.
Farfaderns tidigare befattning med Tunzei Herdaminne hade förmodligen
gifvit honom anledning och uppslag att söka komplettera detta och föra
det framåt till sin tid, men den 4:de del, som skulle afsluta verket, utkom
aldrig. 'Pastoraten äro upptagna i ordningsföljd. efter begynnelsebok¬
stafven, hvarför behandlingen afstannar med bokstafven R. Handskrifna
anteckningar till den sista otryckta delen förvaras i Hernösands domkapitels
arkiv. Bibergs herdaminne har trots sitt ofullbordade skick länge fått
tjäna som uppslagsverk, men dess bristfälligheter i öfrigt ha emellertid
medfört, att man måst använda det med ganska stor försiktighet, och ön¬
skan att få det ersatt med ett bättre har vid flera tillfällen uttalats särskildt
från håll, där intresse för saken legat närmast till hans, nämligen inom det
norrländska prästerskapet, så vid prästmöten i Hernösand.

För undertecknad, som nu vågat upptaga och fullfölja dessa föregånga¬
res arbeten, ha de här relaterade motigheterna varit af mer nedslående än
uppmuntrande art. Hvad som förmått mig att, trots hunnen hög ålder
och misströstan om att kunna bringa företaget till fullbordan, gripa mig
an med slutredigeringen och utgifvandet af mina för 50 år sedan påbör¬
jade samlingar i ämnet, var det generösa och vidhjärtade anbud, som min
högt värderade vän och forne bibliotekschef d:r CLAES ANNERSTEDT för
omkring ett år sedan ställde till mig, att garantera arbetets tryckning,
såvidt det omedelbart sattes i gång. Jag skulle ha handlat orätt, om jag
ej fattat denna varmt utsträckta hjälpande hand, och af maklighet eller
fruktan för de ofullkomligheter, som vidlåda mitt arbete, lämnat detta
gynnsamma tillfälle obegagnadt. Härtill knöt sig ock den tanken, att så¬
vida detta erbjudande afslogs, samma historia, som träffat mina före¬
gångares verk, komme att upprepas, nämligen att materialsamlingarna
för framtiden blefve liggande osofrade till föga eller ingen nytta. Hallre
då ta saken sådan den var och ställa anspråken på sig själf lägre, under

1 Recens. i tidskr. Framtiden, utg. af C. v. Bergen. Ny följd, I, 1877, s. 69.