OCR Output

HERNÖSANDS STIFTS
HERDAMINNE

BIDRAG TILL KANNEDOMEN OM
PRASTERSKAP OCH KYRKLIGA
FÖRHÅLLANDEN TILL TIDEN
OMKRING LULEÅ STIFTS
UTBRYTNING

AF

LEONARD BYGDÉN

+

FÖRSTA
DELEN

UPPSALA & STOCKHOLM
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.