OCR Output

Komumgens Belallmnoshafvandes 1 Västerbottens Tän
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 204—213.

Uppläses i Tärna, Stensele, Sorsele, Lycksele,

N:o 204. Uti en hit ingifven skrift har Umeå Flottnings¬
förening, med förmälan att föreningen å extra stämma den 31
sistlidne Maj beslutat lämna ett bidrag af 23,000 kronor till in¬
rättande af rikstelefonlinjer från Lycksele marknadsplats till Sten¬
sele och Sorsele kyrkobyar, att för ändamålet utbetalas med 4,600
kronor årligen under åren 1906—1910, anhållit om bemyndi¬
gande, att för gäldande af berörda bidrag upptaga en amorte¬
ringsafgift af 0,3 öre för hvarje reduceradt timmer, som kom¬
mer att utsorteras vid Nyhult, intill dess hela beloppet, jämte
tillagd ränta efter 6 procent å amorteradt kapital, blifvit guldet;
och varder i anledning häraf en hvar, hvars rätt är I mas
härigenom förelagdt, att, därest han har något att emot ansök¬
ningen erinra, inom tjuguen-: dagar från det denna kungörelse
upplästs i Tärna, Stensele, Sorsele, Lycksele, Degerfors, Vännäs
och Umeå socknars kyrkor, vid förlust af rättigheten att i frå¬
gan vidare höras, därom hit ingifva skriftlig anmälan; kommande
ansökningshandlingarne att under tiden hållas härstädes tillgäng¬
liga för dem, som önska af desamma taga del.

Det åligger länsmännen 1 Tärna, Stensele, Sorsele, Lyck¬
sele, Degerfors, Vännäs och Umeå norra distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i ofvan angifna kyrkor.

Uppläses i Umeå sockens och Holmsunds kapellförsamlings kyrkor.

N:o 205. Sedan Holmsunds Aktiebolag hos Konungens
Befallningshafvande anhållit om tillstånd att på 1 ansökningen