OCR Output

3

Uppläses 1 kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 202. På begäran offentliggöres följande

»K ungoörelse.

Å exekutiv auktion, som förrättas å tingshuset vid Åsele
kyrka Onsdagen den 7 nästa November klockan XI f. m., kom¬
mer 1 den ordning, som om utmätt fast egendom finnes i lag
stadgadt, att försäljas Kristoffer Salomonssons för skuld utmätta
fasta egendom !/s mtl Ulfvoberg N:o 1 i Vilhelmina socken.

ÅA hemmanet finnas manbyggnad i försvarligt skick och
del i ännu en sådan, ladugårdsbyggnad i godt skick, sommar¬
ladugård, tröskloge och 4 hölador, vinterfödas 6 kor och 1 häst
samt utsås 2 tunnor korn och 2 tunnor potatis jämte något
hafre; det är bevillningstaxeradt till 3,200 kronor och saluvärde¬
radt till 2,400 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, hafva att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 25 September 1906.

Nils Kruse.»

N:o 203. Till vederbörandes kännedom kungöres:

» Vid laga skifte å Svanfors by i Norsjö socken, fast¬
ställdt af Malå och Norsjö tingslags Ägodelningsrätt denna dag,
har bestämts, att ägaren af litt. E skall betala för ståndskog
följande belopp: till ägaren af litt. A 1,826 kronor 93 öre, af
litt. B 2707. kronor 38 öre, af IHlt. C 1 158 kronor o öre och
ar litt. D 1036 kronor 95 öre; att hkviden utgår i skog, och
skall afverkningen vara verkställd inom tre år efter denna dag.

Norsjö den 25 September 1906.

Agodelningsrättens ordförande.»

Umeå, i Landskansliet, den 8 Oktober 1906.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

Umeå 1906, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.