OCR Output

2

rättningsman; åliggande det kronolänsmannen i Bygdeå distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 200. Sedan Frans Gabrielsson härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verk¬
ställa laga klyfning å hemmanet "/s2 mtl N:o 9 ÖOstvik, Byske
Socken, . varder 1 anledning häraf, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen i Byske distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 201. Enär Jonas Jakobsson och August Johansson
härstädes anhållit om förordnande för v. Kommissionslandtmätaren
Sven Johanson att förrätta laga delning af till Gräsnäs by
hörande utgräfningslägenheten Gryssjön i Bygdeå socken, varder
i anledning häraf, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt att, vid äfventyr af talans
förlust, inom tolf dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Byg¬
deå sockens kyrka uppläst hit, inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.