OCR Output

Konuneens Befallninoshatvandes 1 Västerhottens län
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 198—203.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 198. Sedan A. O. Holmgren och Jakob Andersson
härstädes anhållit om förordnande för vederbörande landtbruks¬
ingenjör att å Njugträsket, beläget dels å kronoparken Löparen,
dels ock å hemmanen Litt. B och C Arjaur i Lycksele socken,
verkställa sådan syn, som omförmäles i 27 8 i lagen om dikning
och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, varder, jämlikt
29 $ i berörde lag, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tjuguen dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Lyck¬
sele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande
det kronolänsmannen 1 Lycksele södra distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 199. A. Berglund har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa
laga klyfning å hemmanet ”/16 mtl N:o 2 Bäck i Bygdeå socken;
Och varder 1 anledning häraf, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬