OCR Output

3

rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det kronolänsmannen 1 Nysätra distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.

N:o 195. På begäran offentliggöres följande

»Kung&Sörelse.

I anledning däraf att vid den exekutiva auktion, som hållits
här denna dag å O. A. Mannelqvists för skuld utmätta fastighet
!/e4 mtl N:o 1 Bäsksjö i Vilhelmina socken, någon spekulant
icke låtit sig afhöra, varder ny auktion därå utlyst att hållas å
tingshuset vid Åsele kyrka fredagen den 9 nästa Oktober kl. 10 f. m.

Å hemmanet kunna vinterfödas I ko och 2 får och utsågs
1/2 tunna korn och !/2 tunna potatis samt finnas af åbyggnader
bryggstuga och fähus; det är taxeradt till 500 och saluvärderadt
till 200 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Förrättningsstället Åsele tingshus den 7 September 1906.

Nils Kruse.»

Uppläses i kyrkorna inom Nysätra tingslag. :'
N:o 196. Författningsenligt intages följande
Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 22 nästin¬
stundande Oktober kl. 12 på dagen förrättas å tingsstället vid
Nysätra kyrka, kommer att försäljas Handlanden Rob. Röring
tillhöriga !/s2 mtl N:o 6 BSkinnarbyn i Bygdeå socken, hvarå
finnas uppförda följande byggnader: