OCR Output

Konungens Befallnmeshatvandes 1 Västerbottens fn
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 191—-197.

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N:o 191. Uti en till Konungens Befallningshafvande i
Västernorrlands län ingifven skrift har Gideå och Husums Aktie¬
bolag anhållit om förordnande för kommissionslandtmätaren
O. A. Nordell att uppgå rågångarne mellan Nordsjö by och Tre¬
hörningsjö, Karlsviken, Lamviken och Risklubben i Trehörningsjö
socken, Västernorrlands län, och Mjösjö by i Nordmalings socken
af detta län samt rågångarne kring alla bolagets skiften i Nordsjö
by enligt karta af 1863--1866; Och varder, jämlikt 18 8 i
Kungl. Mej ts förnyade nådiga skiftesstadga "den 9 November
1866, öfriga vederbörande, dem förrättningen : angå kan, härigenom
förelagdt, "att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Nordmalings sockens kyrka upp¬
läst hit, inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det kronoläns¬
mannen i Nordmalings distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Nordmalings och Bjurholms socknars kyrkor.

N:o 192. Sedan uti en till Konungens Befallningshafvande
i Västernorrlands län ingifven skrift Gideå och Husums Aktie¬
bolag anhållit om förordnande för kommissionslandtmätaren O.
A. Nordell att uppgå rågångarna mellan Önskanäsets och Hög¬
bränna byar i Västernorrlands län, å ena sidan, samt Norrtjärns
by i Nordmalings socken och Nässunds, Söderå och Strömåkers
byar i Bjurholms socken af detta län, å andra sidan, så varder,