OCR Output

Komingens- betallningshalvandes 1 Västerbottens län
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 188—190:

DEN NAT

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.

N:o 188. J. W. Ögren har härstädes anhållit om förordnande
för vice kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att verkställa
ägostyckning å hemmanet ?”/,,., mantal N:o 2 Idvattnet i Vilhel¬
mina socken; och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom tjuguen dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Vilhelmina sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det kronolänsmannen i Vilhelmina di¬
strikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:o 189. Sedan Johan Vänman och Erik Gabrielsson
härstädes anhållit om förordnande för kommissionslandt¬
mätaren P. W. Gawell att verkställa laga klyfning å hemmanet
5/., mantal N:o 3 Strand i Vännäs socken, varder, jämlikt 13 8
i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid Myookgr af talans förlust, inom fjorton dara,
efter det denna. kungörelse blifvit i Vännäs sockens kyrka upp:
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det kronoläns¬
mannen i Vännäs distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde sockens kyrka.