OCR Output

13

å Titti Ae, för kr 2 311: 36 4 hitt Barock för kro td 00:84 3
Litt. Dk PA. Nilsson, titt. Pd för kr. 90:09.å Titt; Bar för
kr. 15560: 24 åå Ditt. Bm, för ker... 2,918:62.4 Hit Bi ockiforkr
3,072:56.å; katt. ChjH3 Av Björkman, Litt: .Df: för Jo 2435:00
å Titt: De KF Nordvall, Titt Deg. för kro td äd3oosde datt
jey förs kr; 300: = 1å Titt "Be, för! kr 2 01:98 -4 Hit: Ch, för
kr: «2, 434: 40: >» hitt; De oeh för kr. LO1t:71tå Iivta DH sadb
Adam Olofsson; DLitt. Di. för kr. 3,088:84 4 Titt: BA och för
kr. 129-07 å fatt Dh :

B: ÅA Utskiftet: Jakob Åkerberg, Litt. Bd, för kr. 36: 27
å Litt. Ca; Fredrik Anderssons sterbhus, Litt. Bf, för kr. 463: 30,
Johan Eliasson, Litt. Bi, för kr. 648: 62, Anders V. Bliasson,
Litt. Bk, för kr. 324: 31, Ehas Pliasson, Litt. BI för kr. S24:0c
och. .E.. 4. ..Eliassony»duitt+ Bree för kn 1» 44, santtiger äbitt
Aa; bemälde Eliasson, Litt. Bm, för kr. 193: 08, Nils Erik Lars¬
son, Litt. Ba, för kr. 529::89;- Johan Aug. Stenvall, Litt. Oc för
kr. 286: 09, samtlige å Litt. Ab; bemälde Stenvall, Litt. Cct) för
kr. 70:76 4 Litt. Ac; EH. A. Näslund, Jätt.. €d. för kr: dö8:060 a
Titt." BH Jonas Stenvall, Litt. Ce, för kr. 721: 48 ä Litt. AG
Jonas Vestin, Litt. Cf. för kr. 346: 05 å Ditt: Ac och för kr.
52:48 å Litt. Ba; Strömnas. Aktiebolag, Litt Co för kr 20: 15
å Litt. Bel; Maria Karlsson, Litt. Ch, för kr. 81:07 och Johan
Karlsson, Litt. Ci, för kr. 81:08, båda å Litt. Bb!; Johan Elias¬
son; Litt: Ck, för kr. 922: 18 å, Litt, Ba; Etik Jonsson, Litt..€h
för kr. 441:57, Ä. EB. Jonsson, Litt Cm, för kr..699:30 och
Jonas Jonssen, . Ditt... Cn, för: kr... 127:40, samtlige .& Litt: B5L
Jonas Jonsson, Litt. Cn, för kr. 921: 22 å Litt. Bo; Nils Johan
Nilsson, Litt. Da, för kr. 1,109:26, Nils Hilmer Nilsson, Litt. Dat,
för kr. 1,065: 29, A El. Enochsson, Litt. Db, för Er. 20875, samt
lige å Litt. Ba; samme Enochsson, Litt. Db, för kr. J40:14 ä
Litt. Bö, för kr. 125:13 4 Litt. Ca, för kr. 110: 88 4 Litt Gol och
för kr...198:16 åå Litt... Bell; Frans Olofsson, Litt. De för Er
12:41 å Litt. Bell för kr 216:41 å Lut-BS) för kr: 105:92 A
Litt. Be!ll och för kr. 395:84 å Litt. Bh; Per Alfred Nilsson,
Litt. Dd, för kr. 859: — & Litt. BLI och för kr: 310:81 -4Litt.
Bh; Per Fredrik Persson Björkman, Litt. De, för kr. 8: 95 å Litt.