OCR Output

11

å Litt: Af, för ke. 2003-7274 biC-AN och förilgt: 2 280-04-å
Litt. Ba; Holmsunds Aktiebolag, Litt. Db, för kr. 2,880: 49 å Litt.
Ba, för kr. 727:61> 4 Hört Bb ock fötrkr. 278514 te
för kr. -1,784: 644 Bitt. Bf, för. kr. 7T74:00: 4 Ditt. Bö -oehöför
kr. J84s0Garluattt: 5

Lycksele tingsställe den 14 April 1906.

På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.»>

b) »Vid laga skifte af alla ägorna till Västra Johannis¬
bergs skifteslag i Vorsele socken, hvilket skifte blifvit denna dag
af Lycksele lappmarks tingslags Ägodelningsrätt till efterrättelse
faststäldt, har beträffande ståndskogslikviden blifvit bestämdt, att
ersättningen skall beräknas i pänningar, men utgå i träd efter
öfverenskomna priser, att afverkas inom tre år härefter, hvarefter
likviden så uppgjorts, att delägarne berättigats afverka skog till
följande värden: Erik Olof Högberg, Litt. A, för kr. 1,385:61 å
Axel Leander Högbergs skifte Litt. D och för kr. 987: 20 å Erik
Johansson Froms skifte Litt. E; Karl Jakobsson, Litt. B, för
kr. 74:10, Erik Oskar Högberg, Litt. Ci för kr. 204-42, Johan
Eriksson From, frtb EB) för kr 302: 07 och N. J. Froms omyn¬
diga barn, re G, er kr. 402: 75, samtliga å Litt. E; Kristina
Josefina Brännström, Litt. J, för kr. 601: 66 å Litt. E och. för
kr. 72:91 å Anna Kat. Froms skifte Litt. H; Änkan Brännströms
barn, Litt. K, för kr. 1,009: 94 och A.. Markstedt & Sonen, I A6t:
L; för kr. 2,013: 68, samtliga 4 Litt. HJ ACB Hoglander. Lutt
M; förskr. 2.031::06 åå Litt. EF ochi för kr. 605:-00- å Fer JOhans:
son Froms skifte Litt. I samt Erik Leander Höglander, Litt. N,
för kr: 13:49 4 fit of

Lycksele tingsställe den 14 April 1906.

På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.>

ec) » Vid laga skifte å alla ägorna till Nästansjö skifteslag
i Vilhelmina socken, hvilket skifte blifvit den 5 Juli 1905 af