OCR Output

13

tillse, huruvida brandordningen efterlefves; och må ingen vägra
brandkårens befäl tillträde till egendom, när det för dylikt ända¬
mål infinner sig.

För sprutors profning bör en så, fylld med vatten, hållas
synemännen tillhanda.

Underlåter husägare att själf eller genom ombud vara till¬
städes vid syneförrättningen, gånge den icke dess mindre för sig.

& 50. I slutet af Januari eller början af Februari månad
förrättas af en murare och en kakelugnsmakare, utsedde af Magi¬
straten, besiktning å alla murar i staden; och skola de bristfäl¬
ligheter, som då å murarne upptäckas samt fordra skyndsamt
afhjälpande, ofördröjligen bättras.

oo oI öfrigt lände i fråga om brandsyn och efterbesiktning till
noggrann efterrättelse hvad Kungl. Maj:ts nådiga brandstadga
för rikets städer i sådant afseende närmare innehåller.

Kap. VII

Om branddistrikt, brandsignaler och brandvakt.

$ 51. Staden indelas i tre branddistrikt, af hvilka första
distriktet innefattar stadsdelen öster om Östra esplanaden och
Residensgatan samt Fridhem och Östermalm, andra distriktet inne¬
fattar stadsdelen mellan Östra esplanaden och Residensgatan samt
Renmarksesplanaden och Götgatan jämte Haga och Fredrikshög,
och tredje distriktet innefattar stadsdelarna väster om Renmarks¬
esplanaden och Götgatan.

$ 952. En hvar, som upptäcker eldfara eller eldsvåda, skall
ofördröjligen allarmera frivilliga brandkåren medelst brandtele¬
grafen, från något brandskåp eller genom telefonering till polis:
stationen eller på annat lämpligt sätt, äfvensom vidtaga de åt¬
gärder till farans afvärjande, som af förhållandena påkallas och
på kans åtgöranden kunna bero.

$ 53. Har någon från brandskåp gifvit signal om eldsvåda,
som ej är synlig i trakten, skall han själf kvarstanna i närheten
af brandskåpet eller där ställa annan för sig, att lämna den an¬
ryckande brandkåren besked om platsen för eldsvådan.