OCR Output

12

Brandsyneprotokollet öfverlämnas efter afslutad förrättning
till Magistraten, för erforderliga åtals verkställande.

$ 46. Brandcehef eller den af brandbefälet, han i sitt ställe
förordnar, äger befogenhet att med samma rätt som ledamot i
brandsynenämnden i förrättningen deltaga.

8 47. Brandstodskommitté eller annan motsvarande, i sta¬
den befintlig understyrelse för allmän brandstodsinrättving, hvars
reglemente är af Kungl. Maj:t faststäldt, må genom en eller flera
för ändamålet utsedde ledamöter närvara vid brandsynerna, med
rätt att där göra erinringar, men ej deltaga i besluten.

8 48. Vid brandsyn skola synemännen noga undersöka:

a) hvilka hus böra hänföras til »eldfarlig inrättning>,
hvarom anmälan afgifves till Magistraten, som, efter Byggnads¬
nämndens hörande, fattar sitt beslut.

b) huruvida alla mot eldfara påbjudna säkerhetsmått blif¬
vit af hvarje husägare iakttagna, äfvensom om själfva husen
äro försvarligt underhållna;

e) om >»eldfarlig inrättning» är i det stånd, att den bör
utdömas och utom staden förläggas;

d) huruvida eldstäder och skorstenspipor äro bristfälliga,
samt bestämma hvilka åtgärder, som till eldsvådas förekommande
böra härutinnan vidtagas;

e) huru yttre taken äro beskaffade, och om förändringar i
något afseende böra för vinnande af större säkerhet göras, samt
om å desamma förefinnas i 8 19 af byggnadsordningen omnämnda
ögonbultar eller hakar;

f) om 1 $ 56 omnämnda underrättelse om närmaste brand¬
skåp finnes anslagen; samt

g) huruvida den för hvarje hus föreskrifna redskapen
finnes till behörigt antal i brukbart skick, äfvensom föreslå den
ytterligare brandredskap, som för stora och höga boningshus eller
industriella etablissement kan anses af omständigheterna påkallad.

3 49. Magistraten äger, när anledning därtill yppas, att
förordna om extra brandsyner.

Brandcehefen äfvensom efter hans uppdrag Brandmästaren
äga rätt att på obestämda och på förhand icke kungjorda tider