OCR Output

6

8 19. Andra brandehef äfvensom första och andra chefer
för släcknings-, vattenhämtnings-, rifnings- och bergningsafdel¬
ningarne Rog likaledes af Stadsfullmäktise enligt de srunder,
hvilka angilyas. i $-2.

8 20. Öfriga erforderliga tjänstebefattningar inom brand¬
väsendet tillsättas af brandstyrelsen på förslag af brandcechefen.

$ 21. De arvoden, som äro förenade med vissa af brand¬
väsendets tjänstebefattningar, skola upptagas i det förslag öfver
brandväsendets utgifter, som brandstyrelsen jämlikt 8 2 skall
till Drätselkammaren aflämna.

ST Hvar och en, som vid brandstyrkans afdelningar
bekläder befäl, skall, då han är bindrad att sitt åliggande utöfva,
därom ofördröjligen underrätta sin närmaste man i befälet, samt,
där så ske kan, äfven brandcehefen.

Dylik underrättelse skall alltid af tjänstförrättande brand¬
chef afgifvas till polisstationen samt, om hinder eller bortresa
blifver af längre beskaffenhet, äfven till brandstyrelsens ord¬
förande.

8 23. Vid afgång ur brandstyrkan eller förändring i tjän¬
stebefattning skola brandväsendet tillhörande kartor, tjänstetecken
och persedlar till brandchefen behörigen återställas.

8 24. Vid utöfningen af sin tjänst är brandehefen berätti¬
gad till handräckning af stadens myndigheter, hörsamhet af all¬
mänheten samt ovillkorlig lydnad af brandstyrkans befäl och
manskap.

8 25. Vid eldsvåda äger brandehef eller den i hans ställe
är att, för hämmande af eldens spridning, låta utan hinder af väg¬
ran nedrifva byggnad, stängsel eller dylikt, dock njute ägaren
ersättning, där sådan icke erhålles af brandstodsbolag, på stadens
bekostnad, efter uppskattning af synemän, hvilka utses af Stads¬
fullmäktige på förslag af brandstyrelsen.

8 26. På brandehefens bepröfvande beror, huruvida fri¬
villiga brandkåren eller någon del af allmänna brandstyrkan må
utrycka till släckning af eldsvåda, som utbrutit utom stadens
område, eller om brandmaterielen må :' utom staden användas.