OCR Output

g 13. Öfningar med frivilliga brandkåren skola äga rum
1 enlighet med de bestämmelser, som på grund af kårens stadgar
af dess styrelse årligen utfärdas, dock med utryckningsöfningar
minst en gång i månaden.

Den allmänna brandstyrkans öfningar äga rum minst en
säng om året.

Då den allmänna brandstyrkan skall öfvas, bör sådant i
god tid 1 stadens tidningar kungöras, men äger brandehef vid
sådan kungörelse äfven utfärda kallelse till öfning på grund af
allarmering utan angifvande af visst klockslag för samlingen.

8 14. Under tjänstgöring skall frivilliga brandkåren vara
iklädd uniform, hvarjämte chefer och afdelningscheferna vid all¬
männa brandsty rkan böra vid dylikt tillfälle vara försedda med
de särskilda tjänstetecken, som af brandstyrelsen för dem be¬
stämmas.

$ 15. Kungl. Norrlands dragonregementes och Kungl.
Västerbottens regementes kontingenter ulna vid eldsvåda eller
samöfning med stadens öfriga brandstyrka de arbeten, som brand¬
chef genom deras befäl dem ålägger.

8 16. Under tjänstgöringen åtnjuter brandstyrkans befäl
och manskap det skydd emot våld och oförrätt, som enligt lag
tillkommer den, hvilken är förordnad eller vald att förrätta of¬
fentligt tjänsteärende eller kallad att tillhandagå vid offentlig
förrättning.

8 17. Befrielse vid särskildt tillfälle från öfning meddelas
underordnade chefer af brandehefen samt manskap af vederbö¬
rande afdelningschefer.

Kap. IIL

Om tillsättande af befäl och manskap samt allmänna
tjänsteföreskrifter.

& 18. Förste brandehef utses af stadsfullmäktige för tre
år 1 sänder på förslag af brandstyrelsenv, hvilken äger att uti
November månad året före det år, platsen skall tillträdas, till
Stadsfullmäktige inlämna förslag å därtill lämplig person.