OCR Output

4

8 7. Eftersläckning, gräfning, efterbevakning och andra
efter större brand nödiga arbeten, som ej lämpligen kunna af
stadens brandstyrka fullbordas, äger brandehefen låta verkställa
mot lega.

Äfvenså äger brandehefen lega erforderligt antal hästar
utöfver dem brandkåren förut disponerar, då sådant för eldsvådas
dämpande eller för bergning är behötligt.

& 8. Hvarje stadens innevånare, som har häst och tjän¬
ligt fordon, är i öfrigt skyldig att på brandechefens kallelse biträda
vid brandmateriels fortskaffande eller vattenkörning enligt för¬
delning, som i namnrulla angifves.

8 9. Utan att tillhöra den allmänna brandstyrkan, är stadens
vattenledningsingeniör eller rörnätsförman, stadens byggmästare,
sotare, arbetsförman och elektriska montör skyldiga att på brand¬
chefens kallelse eller vid brandallarm inställa sig för fullgörande
af de uppdrag, som vid eldsutbrott kunna dem åläggas.

fr Allmänna brandstyrkan består at fem sarskilda
afdelningar, nämligen:

släckningsafdelningen,

vattenhämtningsafdelningen,

rifningsafdelningen,

bergningsafdelningen och

tillsyningsmännens afdelning för ordningens upprätthållande.

$ Il. För tjänstgöring vid brandstyrkans olika afdel¬
ningar skall af brandstyrelsen utfärdas särskilda instruktioner
eller reglementen.

& 12. Namnrulla öfver frivilliga brandkåren och allmänna
brandstyrkan upprättas och föres af Dram delete

För frivilliga brandkåren upprättas och utdelas dylik rulla
årligen, för allmänna brandstyrkan hvartannat år, såvida icke
brandehefen finner att på grund af afsevärda förändringar äfven
dylik namnrulla bör upprättas och utdelas årligen. Och är
hvarje husägare eller hyresvärd skyldig att till brandehef eller
hans ombud uppgifva i hans lägenheter befintlig personal, m. m.,
hvilka enligt denna brandordning skola i namnrulla upptagas.