OCR Output

3

varande, föres ordet af den ledamot, som de närvarande därtill
Utse.

Öfver besluten föres protokoll af ordföranden eller den
han därtill förordnar, och skola protokollen i brandehefsexpedi¬
tionen förvaras.

Kap. IL
Om brandstyrkan.

8 4. Eldsläckningen och andra dithörande arbeten be¬
sörjas af brandstyrkan, som står under befäl af stadens brand¬
chef och utgöres af:

1:0) Frivilliga brandkåren;

2:0) Allmänna brandstyrkan; samt

3:0) Kungl. Norrlands dragonregementes och Kungl. Väster¬
bottens regementes kontingenter till biträde vid eldsläckning in¬
om staden.

8 3. Den frivilliga brandkåren, som har till uppgift av
i första hand åstadkomma släckning af eldsvåda, består af:

en kårchef,

en vice kårchef,

minst tjugu aktiva medlemmar,

en maskinist och

sex reservmedlemmar.

Frivilliga brandkåren antages och utbildas i enlighet med
för densamma fastställda stadgar.

$ 6. Den allmänna brandstyrkan, som är afsedd att ingri¬
på vid elsvåda af så stor utsträckning, att ej den frivilliga brand¬
kåren ensam kan bekämpa densamma, eller där det eljest anses
nödigt af den, som vid eldsvåda förer högsta befälet, skall bestå
af en hvar i staden mantalsskrifven arbetsför mansperson af 18
till och med 5954 års ålder, hvilken ej redan tillhör annan afdel¬
ning af stadens brandstyrka eller af någon orsak blifvit befriad.

Vid förefallande behof åligger det dessutom hvarje i staden
bosatt man och kvinna, som kan från hemmet undvaras, att
vid eldsvåda biträda vid de arbeten, som af brandehefen kunna
anses lämpliga och af honom till utförande åläggas.