OCR Output

2

den gifna föreskrifter; samt att, i händelse ändringar i brandord¬
ningen anses nödvändiga, förslag därtill upprätta och till Stads¬
fullmäktige ingifva;

att uppgöra och till Drätselkammaren före den 30 Novem¬
ber hvarje år aflämna förslag öfver brandväsendets utgifter för
det nästföljande året;

att, därest för brandväsendet uppstår behof öfver den stat,
som årligen fastställes, till Stadsfullmäktige därom göra fram¬
ställning;

att, där sådant anses nödigt, uppgöra och till Stadsfull¬
mäktige afgifva förslag till de särskilda reglementen, som 8 4 af
Kungl. Brandstadgan omförmäler;

att i mån af därtill beviljade medel i samråd med brand¬
chefen bestämma antalet och beskaffenheten af den brandredskap
och redskap för räddande af människolif, som anses för staden
behöflig;

att intill det belopp, som af Stadsfullmäktige för stadens
brandväsende årligen anslås, utanordna erforderliga medel, att ut¬
betalas af stadskassören;

att uti November månad hvarje år till Stadsfullmäktige
inlämna förslag på de personer, styrelsen anser lämpliga att Rh
Stadsfullmäktige väljas för att under nästföljande året utöfva de
tjänstebefattningar inom brandväsendet, hvilka omförmälas i SS
18 och 19;

att på hemställan af brandcechefen bestämma belöningar åt
dem, som vid eldsolyckas hämmande på ett särdeles förtjänt
fullt sätt sig utmärkt; samt

att i allmänhet ägna en sorgfällig tillsyn åt allt, som kan
lända till samhällets betryggande mot eldfara.

8 3. Brandstyrelsen sammanträder då ordföranden så nö¬
digt finner eller då brandehefen därom anhåller. Kallelse till
sammanträde utfärdas af ordföranden eller vid förfall för honom
af vice ordföranden.

Brandstyrelsen må ej företaga något ärende till afgörande
med mindre 3 ledamöter äro tillstädes.

Skulle både ordföranden och vice ordföranden vara från¬