OCR Output

Konumeens Befallninosbafvandes + Västerbottens län
Kun görelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:o IG6I.

Uppläses i Umeå stads kyrka.

N:o 61. Genom resolution den Zz mnevarande Jun Har
Landshöfdinge-Ämbetet i länet fastställt följande

Brandordning för Umeå stad.

Kap. I.

Om brandstyrelsen.

8 1. Närmaste inseende öfver stadens brandväsende ut¬
öfvas af en för detta ändamål tillsatt brandstyrelse, bestående af
3 ledamöter och 2 suppleanter, hvilka utses af Stadsfullmäktige
för 3 år 1 sänder; och skall en ledamot ur styrelsen årligen utgå.

Afgår någon af styrelsens ledamöter under den för honom
bestämda tjänstgöringstiden, anställes fyllnadsval, och bör den därvid
valde tjänstgöra under den tid, som för den afgångne återstått.

Brandstyrelsen utser inom sig för hvarje år ordförande
och vice ordförande.

Vid brandstyrelsens sammanträden åligger det brandehefen
att närvara och föredraga de ärenden, som angå brandkåren och
eldsläckningsväsendet, äfvensom att afgifva förslag till nödiga
och nyttiga förändringar däruti; ägande brandehefen, som har
att i styrelsens öfverläggningar men icke i dess beslut deltaga,
att få sin mening till protokollet antecknad.

8 2. Brandstyrelsen åligger:

att noga vaka öfver lakttagandet af de i Kungl Majts
nådiga brandstadga för rikets städer och i brandordning för sta¬