OCR Output

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 158. Sedan A. G. Johansson och N. BE. Johansson
härstädes anhållit om förordnande för kommissionslandtmätaren
M. Mörtsell att verkställa laga skifte å hemmanet '!5/e. mantal
N:o 1 Rönnberget i Skellefteå socken, varder, jämlikt 13 8 i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866,
öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det
denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene
i valet af förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen i
Skellefteå norra distrikt att hit insända bevis om denna kungö¬
relses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 159. Alldenstund Fabian Lundström härstädes an¬
hållit om förordnande för kommissionslandtmätaren E. J. Hed¬
man att verkställa laga klyfning å hemmanet ”/s2 mantal N:o 8
Bursiljum eller Svarttjern litt. B uti Burträsks socken, varder,
jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga der
9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Burträsks soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det kronolänsmannen i Burträsks distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 160. Uppå därom af styrelsen för Västerbottens läns
brandstodsbolag gjord anmälan kungöres, dels att innevarande års
bolagsstämma till ledamöter i styrelsen återvalt för en tid af två år
kronolänsmannen Johan Broman och kyrkovärden Johan Petters¬
son, dels att från föregående år 1 styrelsen kvarstå öfversten och
kommendören Ludvig Schöning, flottehefen Per Nordström samt
rådmannen och riddaren Lars Fredrik Grahn, samt dels att sty¬