OCR Output

8

8 4.

Grosshandlanden Jonas Sidenmark, som i egenskap af
styrelsesuppleant jämväl var i tur att afgå, återvaldes likaledes
med acklamation.

SI

Till revisorer för granskning af innevarande årets räken¬
skaper och förvaltning valdes kustuppsyningsman Joh. Lindberg,
vice konsul BE. Billow och agenten G. Jonsson och utsågs J.
Lindberg jämväl till sifferrevisor.

Till revisorssuppleanter valdes Kommunalordföranden Rob.
Fälloren och Bankkassör 5. Holmgren, att inträda i nu nämnd
ordning.
ST
Hufvudmännen, Kommunalordföranden Rob. Fahlgren,
Namndemannen J. U. Stenberg, Bankvaktmästaren P. Öhlvud,
Grosshandlanden Joh. Markstedt och Garfverifabrikören G. An¬
dersson, som voro i tur att afgå, återvaldes med acklamation.

I 3
På därom af Grosshandlanden Joh. Markstedt väckt för¬
slag, beslöts det sparbanken skulle anskaffa en ordförandeklubba.

$ g.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar J. O. Nordstedt och G. Andersson.
S 0
Som ingenting vidare till behandling förekom, afslöts
sammanträdet.
Dag som ofvan.

P. A. Wiklund.
Uppläst och justeradt:

Carl Öquist. J. O. Norästedt. G. Andersson.
Vidimeras:

S. A. Wiklund. P. A. Wiklund.»>