OCR Output

revisorerna, i likhet med styrelsen, anse böra afskrifvas, dock
så nära som på en krona.

Räkenskaperna, som sifferreviderats af undertecknad Lind¬
berg, äro med största noggranhet och i enlighet med gällande
föreskrifter förda. Styrelsens och hufvudmännens protokoll samt
styrelseberättelsen gifva ej anledning till anmärkning.

Enligt hvad vi funnit, har förvaltningen handhafts med
synnerlig omtanke och till sparbankens bästa, hvarföre vi hafva
all anledning tillstyrka ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid re¬
visionen omfattar.

Skellefteå den 30 April 1906.
J. Lindberg. G. Jonsson. HEdv. Billow.

Af hufvudmännen utsedde revisorer.

J. O. Nyblad.

Af Konungens Befallningshafvande förordnadt ombud.
Vidimeras:
S. A. Wiklund. =P. A. Wiklund.>

» Afskrift.

d) Jämlikt $ 27 i det för Skellefteå sparbank gällande regle¬
mente får styrelsen för Skellefteå Sparbank afgifva följande be¬
rättelse öfver bankens verksamhet för år 1905: |

Deponenternas fond

Utsjorde Vid dtctst börjal ooo. ET LIT Te, St

UTNder aret insatle > 122589: 03

UpPplupna fäntlöek «oc > 99,448: 941 554 760 84

Uttagna medel under åre Kr -2146509:62

Insättarnes behällnimg vid årets slut... oc Kr. 1,340,091: 22
Reservfonden

utgjorde vid årets DORA oc KT 109561: 36

VARAR alsAr:
räntor för tillfällig upplå¬

NR . KT 2000
ÄLSKICBIMSAR soo >» 2,233: —
ÖmköStnader ooo. 2 GÖ SES dS S,A76:33 —oHödvdTg

Kr: 1455, 216: 01