OCR Output

Hvyarifrån afgår:
räntor för tillfällig upplå¬

ses Kr
FAS BLOD DD SAR Arordaen en » 2,233: —

ÖT OStUdGer oroar on 2 0083 SCB NG Rd TO

Kr. 1 405726 01

Tillgångar:
Kr KT 20302 OM
andra Barker 10Neståehdé moss > IEA
VAR I > 8,000: Ren
SNR > 1,042: 93
ÖNS » 40,720: -—¬
Fordringar hos kommuner och samfälligheter ..... > 69,680: —
Dö hös enskilde mot säkerhet al imteek- .

MID fd SCH Öl rss a 206080 30
Bror dö fOrStärkt med DOTgCH smecsmsme se tern » 69,190: —
KÖRS OT An NAR OY POLER 2 T2638T 63
D:o mot borgen eller annan namnsäkerhet ............ > JNGSOT Til
ör ad NOS och tillfälliga TÄkniNgal ooo > 396: 08
Epp upta men ej inbetalda rältör so sectmesesss > 63,082: 05

IKTOROr 1 453 2L0R 0
Antalet delägare utgjorde vid årets början 3,416

ör lkomne hya- UNder. ÅTOt.ssssssessssnsm 188 3604
Afgänene under året genom uttag af behållning 261
NE SUen de Mid Årets Slät ooooses re ss sdnsenan 3,343 delägare,

hvilkas fond är sålunda fördelad:

Til och med 100 kr 1,612 delägare tillhopa KT. 44 327: 38
Öfver 100 +t. o. m. 500 kr. 931 delägare tillhopa > 223,038: d7
200 000 358 > > » 290,436: 18
1000 22000 > 2700 > > > SO LT2: OM
2 2,000 172 > > > 442 316: 18

Summa 3,434 deläg. egde tillh. Kr. 1,340,091:22

| Värdehandlingarne, som noga granskats, hafva befunnits
fullt. betryggande, förutom lånet N:o 484 å kronor 2,478, som