OCR Output

2

höras, därom mt ingifva skriftig anmälan, kommande ansok¬
ningshandlingarna att under tiden hållas härstädes tillgängliga
för dem, som önska af desamma taga del.

Det åligger Länsmännen i Åsele Dorotea och Vilhelmina
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i ofvannämnda socknars kyrkor.

Uppläses i Jörns sockens kyrka.

N:o 140. Sedan Ytterstfors Trävaru Aktiebolag härstädes
anhållit om förordnande för kommissionslandtmätaren J. O. A.
Sohlberg att verkställa laga skifte å alla ägorna till Småträsks
fr om mil No I i Jöros socken, varder, jämlikt fö sö
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 Nb 1866,
öfrige delägare, dem förrättningen angå än härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan emma
kungörelse blifvit i ofvannämnda kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet
af förrättningsman; åliggande det romans ned I JÖTRS
distrikt att bevis om denna kungörelses uppläsande hit insända.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 141. Ytterstfors Trävaru Aktiebolag har härstädes anhållit
om förordnande för kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att
verkställa laga skifte å alla ägorna till Brännäs by om 7/3, mtl
Ne Ii Byske socken; Och varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i ofvannämnda kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Byske distrikt
att bevis om denna kungörelses uppläsande hit insända.