OCR Output

2

den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det.
Kronolänsmannen i Skellefteå södra distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 1836. HEnär Erik Hörnberg och Nils Andersson här¬
städes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren M.
Bergstedt att verkställa utstakning och rågångsreglering mellan
Degernäs hemman i Degerfors socken och närgränsande krono¬
park, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skif¬
tesstadga den 9 November 1866, öfrige vederbörande, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättnings¬
man; åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde soc¬
kens kyrka.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:o 137. N. Königsson har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren P. V. Gawell att å marken
utstaka den utfartsväg, som 1 sammanhang med laga skifte å
Nyby by i Vännäs socken blifvit genom förening af den 1 Juli
1862 bestämd att utläggas vid råskillnaden emellan s. k. Gamnäs¬
skiftena till egolotterna litt. G, Ca och Da å ena sidan och litt.
Cb å andra sidan; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige vederbörande,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, mom fjorton dagar, sedan denna kungö¬