OCR Output

Konungens Befallnineshafvandes 1 Västerbottens Tun
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 134—-137.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 134. HBSedan A. Lindahl, J;: O: Johansson, E: AA. Nyman,
A. Andersson och N. K. Andersson m. fl. härstädes anhållit om
förordnande för Statens e. landtbruksingenjör Henning Wikström
att, 1 enlighet med lagen om dikning och annan afledning af
vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn för sänkning af sjöarne
Stora och Lilla Löfvattnet samt Missjön i Löfångers socken,
varder, 1 anledning häraf öfrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Löfångers sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i bLöfångers distrikt att hitsända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 135. O. AA. Ignberg, V. Hohbhunlund, Aug Stenmark,
A. O. Olofsson, C. I. Söderström och W. Andersson m. fl. hafva här¬
städes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren J.
O. A. Sohlberg att, i sammanhang med verkställande af laga
delning å Gummarks bys i Skellefteå socken samfälda aftag
utom träsken, utstaka gränsen mellan de uppgrundade sjöarne
och tillstötande ägor samt att, efter besiktning å marken, i del¬
ningen af samfälda aftagen intaga den del af uppgrundade mar¬
ken, som därtill kan finnas lämplig; Och varder, i anledning
häraf, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga