OCR Output

3

jämte biträden förordnats, att i Gargån och dess biflöden inom
Sorsele socken för omreglering af förstnämnda vattendrag och
beredande af allmän flottled i bivattendraget Renträskbäcken
förrätta sådan syn, som omförmäles i 1 och 4 88 af Kungl.
Flottningsstadgan den 30 December 1880, och sitt berörda upp¬
drag numera fullgjort, så får jag på förordnande af Konungens
Befallningshafvande 1 länet härigenom tillkännagifva, att veder¬
börande strand-, bro-, fiske- och vattenverksägare samt andre,
hvilkas rätt kan vara af frågan beroende, äga att Tisdagen den
3 nästkommande Juli kl. 3 e. m. infinna sig å skjutsstationen i
- Holmfors för att inför Kronofogden i Lappmarksfögderiet i sa¬
ken höras, om de akta nödigt.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 17 Maj 1906.
Nils Kruse.»

Umeå, i Landskansliet, den 28 Maj 1906.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.