OCR Output

3

länsmannen i Vännäs distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 131. Petter Öhlund har härstädes anhållit om för¬
ordnande för kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verkställa
laga klyfning å hemmanet >/96 mtl N:o 1 Abyn i Byske socken;
Och varder, jämlikt 13 $$ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;,
åliggande det Kronolänsmannen 1 Byske distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande 1 sagda sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 132. Sedan B. N. Wikberg härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verkställa
laga klyfning å hemmanet !/s mtl N:o 1 Lund i Skellefteå
Socken, varder, jämlikt 13 83 i Kungl. Maj:ts förnyade nå¬
diga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttran¬
de, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättnings¬
man; ålggande det Kronolänsmannen i Skellefteå södra distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagda soc¬
kens kyrka.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.
N:o 133. På begäran intages följande
»Kungörelse.

Sedan uppå ansökan af Umeå Flottningsförening Löjt¬
nanten vid Kungl. Väg- och Vattenbyggnadskåren E. Vedberg