OCR Output

KOmumeens betallnmeshalvandes 1 Va I Västerhottens län
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris (129—133.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:o 129. Baningenjören K. F. Höglund har härstädes
för Sveriges statsbanors räkning anhållit om tillstånd att uti en
för ändamålet afsedd källare, uppförd å Vännäs bangårdsområde,
hålla mindre upplag af eldfarliga oljor; Och varder i anledning
härat, jämlikt föreskriften uti 11 8 i Kungl. Maj:ts nådiga för¬
ordning angående eldfarliga oljor och vissa andra därmed jäm¬
förliga vätskor den 26 November 1879, enhvar, hvilkens rätt kan vara
af frågan beroende, härmed förelagdt, att inom tolf dagar, efter
det denna kungörelse blifvit i ofvannämnda kyrka uppläst, här¬
städes skriftligen yttra sig, huruvida de mot bifall till ansök¬
ningen hafva något att erinra; åliggande det kronolänsmannen i
Vännäs distrikt att bevis om denna kungörelses uppläsande hit
insända.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:o 130. HEnär E. Svanberg härstädes anhållit om för¬
ordnande för kommissionslandtmätaren Axel Sandqvist att verk¬
ställa utstakning af ett sökanden tillhörigt område, beläget inom
hemmanet ”'/128 mtl N:o 1 Innergård i Vännäs socken, varder,
jämlikt 13 8 i Kungl. Majsts förnyade nådiga skiftesstadga den
9 November 1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
tolf dagar, sedan denna kungörelse blifvit uti Vännäs sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Krono¬