OCR Output

6

Uppläses i kyrkorna inom Asele tingslag.

N:o 127. På begäran offentliggöres följande
»Kung2oörelse.

Å offentlig auktion, som hålles å tingshuset vid Åsele
kyrka tisdagen den 26 nästa Juni kl. 5 e. m., försäljes, på sätt om
utmätt fast egendom finnes 1 lag stadgadt, Erik Salvator Bloms
fastighet ”/128 mantal N:o 2 Skansholm i Vilhelmina socken.

Å hemmanet finnes stugubyggnad med förstuga i någor¬
lunda godt skick och ladugårdsbyggning med port och foderlada
samt utsås '!'/2 tunna korn och 1 tunna potatis och vinterfödas
2 kor och 3 får, det är taxeradt till 2,500 kronor och af utmät¬
ningsförrättarer saluvärderadt till 1,450 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå,
aller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, aga att sm
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 15 Maj 1906.

Nils Kruse.»

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 128. Författningsenligt intages följande
»Kungörelse.

Å offentlig auktion, som hålles å tingshuset vid Åsele
kyrka tisdagen den 26 nästa Juni kl. 5.30 e. m., kommer i den
ordning, som om utmätt fast egendom finnes i lag stadgadt, att
försäljas Jonas E. Adamssons fastighet ?/128 mantal N:o 2 Svan¬
näs i Vilhelmina socken.

Å hemmanet, som endast är ett skogsskifte, finnes en
mindre bagarstuga i dåligt skick, men det har goda odlingslägen¬
heter,:och är afverkningsrätten till skogen osåld; taxeringsvärdet
är 1,000 kronor och det af utmätningsförrättaren åsatta saluvär¬
det 500 kronor.