OCR Output

Ö

N:o 124. Enligt gällande föreskrift kungöres följande:

» Vid denna dag af Umeå tingslags EKgodelningsrätt fast¬
ställdt laga skifte å ee mtl Sjölund N:o 1 i Umeå socken har
genom förening blifvit bestämdt, att Anders Andersson såsom
egare till ”/128 mtl Litt. A skall till egaren till '/128 mtl Litt. B,
Mo och Domsjö Aktiebolag, i ståndskogslikvid före den 24 April
1907 utgifva 344 kronor 12 öre.

Umeå den 24 April 1906.
På Egodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld.»

N:o 125. På begäran offentliggöres följande:

» Vid hemmansklyfning å !/25e6 mtl Bastuträsk N:o 1 Litt.
Ba, som den 8 Maj 1906 blifvit fastställd af Nordmalings och
Bjurholms tingslags Egodelningsrätt, har genom förening blifvit
bestämdt, att egaren till Fi (ödla mtl Litt. Bab, Erik Nyberg, skall i
ståndskogslikvid utgifva till Erik Jonsson såsom egare till !7/1024
mtl Litt. Baa I 87 kronor och tll Erik Jonssons barn såsom
egare till "oas mtl Baa 2 43 kronor 53 öre, att gäldas till en
tredjedel inom 1 år, en tredjedel 1!/2 år och en tredjedel 2 år
från den 19 December 1905.

Umeå den 10 Maj 1906.
På Egodelningsrättens vägnar:
Axel Reuterskiöld.»

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 126. Till allmänhetens kännedom meddelas, att Konun¬
gens Befallningshafvande uppå ansökning af Gyttorps spräng¬
ämnesaktiebolag genom resolution den 2 i denna månad lämnat
sökanden tillstånd att å hemmanet till litt. CA N:o 7 Norrböle
i Skellefteå socken anlägga ett magasin för förvaring 2f på en
gäng högst 800 kg. dynamit, 200 kg. krut och 10 kg. tändhattar
för dynamit.