OCR Output

4

har genom förening blifvit bestämdt, att egaren till ”/128 mtl Litt.
B, Gu Löfgren, har att å J. A. Janson egolott Litt. AA, om
ars mtl, inom den 25 Maj 1907 atverka ståndskog till ett värde
al 39 kroner 2 Öre.

Umeå den 24 April 1906.
På Egodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld.»

N:o 122. Författningsenligt meddelas följande:

» Vid denna dag af Umeå tingslags Egodelningsrätt fast¬
ställd hemmansklyfning & er mtl ”Vänfors N:o 2 Litt. Ca i
Vännäs socken har genom förening blifvit bestämdt, att egaren
Ul es mtl Ditt. Cab, Joh. son skall till J. & Mattsson
såsom egare till ”/128 mtl Litt Caa i ståndskogslikvid senast den
I Januari FI07 ulsifva 20 Kronor

Umeå den 24 April 1906.

På Egodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld.»

N:o 123. Till kännedom intages följande:

» Vid denna dag af Umeå tingslags Egodelningsrätt fast¬
ställdt laga skifte å fe Mat NOTA Österselet N:o 1i Vännäs socken
har genom förening blifvit bestämdt, att J. A. Mattsson såsom
esare till Vs mtl Litt. B eger att inom den 13 Januari 1907 i
ersättning för mistad ståndskog dels efter eget val afverka 100
rad a sm frånträdda mark, dels af egaren till '/s2 mtl Litt. D,
Nils Jakobsson, utbekomma 75 kronor.

Umeå den 24 April 1906.

På Egodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld.»