OCR Output

3
Uppläses uti kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 120. Författningsenligt offentliggöres följande
Kungörelse.

Å offentlig auktion, som hålles å tingshuset vid Åsele
kyrka måndagen den 25 Juni klockan fem (5) ee. m, kommer I
den ordning, som om utmätt fast egendom finnes i lag stadgadt,
att försäljas O. A. Mannelqvists för skuld utmätta fasta egendomar:

"/128 mantal N:o 5 Latikberg i Vilhelmina socken, utgörande
ett skogsskifte, som af gäldenären uppgifvits äga en skogstillgång
af 14,550 stycken träd 87 och därutöfver. Hemmanet är taxe¬
radt till 3,00 kronor och af utmätningsförrättaren saluvärderadt
Gl 3000 kronor;

”/ea mantal N:o I Marabäcksbränna. ÅA hemmanet, som är
Sstyckadt i två ägolotter och hvaråa kunna vinterfödas 3 kor och
4 fån samt Ulsas I tuna hatre, >se ftönna kom ch 6 mana
potatis, finnas två manbyggnader, däraf en gammal, vinterfähus,
sommarfähus och bod. Enligt gäldenärens uppgift har det en
skogstillgång af 6,200 träd. Det har undergått laga skifte, är
taxeradt till 1,700 kronor och af utmätningsförrättaren saluvär¬
deradt till 600 kronor;

!'/ea mantal N:o I Bäsksjö. AA hemmanet, hvarå kunna
vinterfödas I ko och 2 får samt utsäs +e tunna korn och +ce
tunna potatis, finnas af åbyggnader bryggstuga, rähus och som¬
marfähus. Det är taxeradt till 500 kronor och saluvärderadt af
Wm atninostörrattaren Hu 200 kronor

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomarne utgå,
eller annan rätt, "som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 7 Juni 1906.

Nils Kruse.»

N:o 121. Till vederbörlig kännedom offentliggöres följande:

» Vid denna dag af Umeå tingslags Egodelningsrätt fast¬
ställdt laga skifte å ”/e« mtl Dombäck N:o 1 i Vännäs socken,