OCR Output

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 118. Till vederbörande polis- och kommunalmyndig¬
heters kännedom meddelas, att Konungens Befallningshafvande
beviljat. J. A. Johansson i Tallsjö, Fredrika soeken, och Frans
Gustaf Ferdinand Jakobsson från On, Umeå socken, tillstånd att
under innevarande år inom länet kringföra varor till salu annor¬
ledes än å marknader.

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.

N:o 119. På begäran intages följande

»Kungörelse.

Å offentlig auktion, som förrättas å tingshuset vid Åsele
kyrka måndagen den 25 nästa Juni månad klockan sex (6) e. m.,
kommer i den ordning. som om utmätt fast egendom finnes i
lag stadgadt, att försäljas Daniel Mannelqvists för skuld utmätta
fastighet !!/s. mantal N:o 3 i Latikberg af Vilhelmina socken.

Till hemmanet finnas följande åbyggnader: manbyggnad,
fähus, bagarstuga, vedbod, loge, smedja och matbod, allt å gamla
gården, ny manhbyggning, fähus och foderlada, ofullbordade, man¬
byggnad vid Bomsjön, fähus med lada jämte vedbod, egen såg å
Bomsjöbäcken, andel i kvarn.

AA hemmanet Vvinterfödas 2 Hästar, 8 kör, 20 a 20 får
samt utsås 4 tunnor korn och 6 tunnor potatis.

Osåld afverkningsrätt till skogen, som består af 55,796
afverkningsbara träd; sex års utsyning får nu på en gång tagas.
Med hänsyn till skogstillgången och medgifven utsyning är hem¬
manet, ehuru bevillningstaxeradt till 12,000 kronor, saluvärderadt
till 24,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 7 Maj 1906.
Nils Kruse.»