OCR Output

Konungens Belallnneshalvandes + Västerbottens lön
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris II6—128.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 116. Johan Lindgren har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren T. Bergman att verk¬
ställa laga klyfning af alla ägorna till hemmanet ?/e. mtl N:o 3
Ytter-Kasamark i Umeå -socken; Och varder, jämlikt 13 $i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom förlo dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen i Umeå södra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 117. Sedan Joh. M. Rehn härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren G. A. Snellman att
förrätta laga klyfning af hemmanet 192 mtl N:o I Anäset i
Degerfors socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det kronolänsmannen i Degerfors distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.